දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්

පවතින වර්ෂා සහිත කාළගුණයත් සමඟ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පැවසුවේ ගාල්ල, කළුතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල අවදානම් ප්‍රදේශ සඳහා අධියර 02 යටතේ අවධානයෙන් සිටීමේ නිවේදන නිකුත් කළ බවයි.

පුවත යවන්න