දිස්ත්‍රික්ක 9ක නායයාමේ අවධානම දික්වෙයි

අධික වර්ෂාව සමග දිස්ත්‍රික්ක 9කට හෙට පෙරවරු 5 දක්වා නායයාමේ අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ ඊට අදාළව නිකත් කෙරුණු නිවේදනයයි.