දිස්ත්‍රික් 3කට නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීම්

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් දිස්ත්‍රික්ක තුනක් සඳහා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත්කර තිබෙනවා.

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් නුවරඑළිය, මහනුවර හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම නිකුත්කර ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය පවසයි.

පුවත යවන්න