දිස්ත්‍රික් 5ක අලුතින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

දිස්ත්‍රික්ක 5ක තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් අද සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා.

අදාළ ග්‍රාම සේවා වසම් පහතින් දැක්වේ.

 

පුවත යවන්න