දුන්න ණය මුදල් ගෙවන්න බංග්ලාදේශයෙන් සහන කාලයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති ඩොලර් මිලියන 200ක ණය පියවීම සදහා තවත් මාස තුනක සහන කාලයක් ලබාදීමට බංග්ලාදේශය එකගවී තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කළ ඉල්ලීමක් සලකා බලා මෙම සහන කාලය ලබා දෙන බවයි බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

මුදල් හුවමාරු ක්‍රමය යටතේ බංග්ලාදේශය විසින් කොටස් තුනට මෙම ණය පහසුකම ලබා දී තිබුණා.

ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි.

බංග්ලාදේශය ණය මුදලේ පොලිය 2% වන අතරල මාස හයකට පසුවත් වාරිකයේ මූලික මුදල නො ගෙවන්නේ නම්ල අදාළ පොලිය 2.5% වනු ඇති.

පුවත යවන්න