දෙහිවල සත්තු වත්තෙන් දරුවන්ට තෑග්ගක්

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය තුලදී සතුන් සමග තම උපන්දිනය සැමරීමට දරුවන්ට අවස්ථාව ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

W3Schools