නව පනතක් සම්මත නොකර පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්විය නොහැකියි

නව පනතක් සම්මත නොකර, කුමන ක්‍රමයකට හෝ පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්විය නොහැකි බවට නීතිපති දැනුම් දුන් බව පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සභාපති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා එම කාරක සභාවට දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව විසුරුවා හැර ඇති පළාත් සභා නැවත සක්‍රීය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ද නිර්මාණයවී තිබේ.

පුවත යවන්න