නාමයෝජනා හා ඇප මුදල් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2019 ට අදාළ ඇප මුදල් තැම්පත් කිරීම සහ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් නාම යෝජනා කළ යුතු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ විස්තර අඩංගු ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.