නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක්

වතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය යටතේ,  ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයටත් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයටත් මෙලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

අදියර 1 යටතේ විමසිලිමත් බවින් සිටිමේ මෙම නිවේදනය  රාත්‍රි 9.00 දක්වා බලපැවැත්වෙනු ඇති.

පුවත යවන්න