නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සතියක් ජාතික ධජය ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඉල්ලීමක්

73 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් පෙබරවාරි පළමුවනදා සිට 7 වනදා තෙක් නිවාස , වෙළඳ ව්‍යාපාර හා රජයේ හා පුද්ගලික කාර්යාල මෙන්ම , වාහනවල ජාතික කොඩිය ප්‍රදර්ශනය කරන්නැයි රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක් කරනවා.
මීට අමතරව සියළු රජයේ ආයතනවල ගොඩනැගිලි පෙබරවාරි 3 හා 4 යන දිනවල විදුලි ආලෝකයෙන් වර්ණ ගන්වන ලෙසයි දැනුම්දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න