නිමල් ලාන්සා ඇමතිකම අතහරී

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා සිය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදී ඇති බව වාර්තා වෙයි.
ඒ මහතා ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කළේය.
පුවත යවන්න