නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු (DIG) තුනකට උසස්වීම්

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් තුන් දෙනෙකුට උසස්වීම් ලබා දී තිඛෙනවා.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ මත නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් තුන් දෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරවලට මෙලෙස උසස් කර ඇත.

කිත්සිරි ජයලත්ල රන්මල් කොඩිතුවක්කු සහ එම්ගඩීගආර්ගඑස්ග දම්මින්ද යන මහත්වරුන්ට මෙලෙස උසස්වීම් ලබා දී තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න