නිවාසවල නිරෝධායනයට ලක්වන්නන්ට බැහැරට ගමන් කිරීම තහනම්

නිවෙස් තුළම නිරෝධායනයට ලක් කර සිටින පිරිස් වලට නිවෙස්වලින් පිටවී යාම තහනම් කර තිබෙනවා.

එම නියමය නොතකා හරින්නන්ගේ නිවාස පරිශ්‍රවලට පරිශ්‍රවලට මුද්‍රා තැබීමට සිදු වන බව  පොලීසිය අවධාරණය කරනවා

පුවත යවන්න