නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය     

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

277,913

සජිත් ප්‍රේමදාස58.28%
58.28% Complete
Generic placeholder image

175,823

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ36.87%
36.87% Complete
Generic placeholder image

5,891

අනුර කුමාර දිසානායක1.24%
1.24% Complete
Generic placeholder image

2,130

ආරියවංශ දිසානායක0.45%
0.45% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 476,864
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 7,155
මුළු ඡන්ද විමසී 484,019
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 569,028

නුවරඑළිය ආසන ප්‍රතිපල

 නුවර එළිය – මස්කෙළිය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 174,413 66.37%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 75,499 28.73%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,256 0.86%
ආරියවංශ දිසානායක 1,348 0.51%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 262,790
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,358
මුළු ඡන්ද විමසී 267,148
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 318,528


 කොත්මලේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 36,901 54.70%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 27,572 40.87%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,057 1.57%
ආරියවංශ දිසානායක 212 0.31%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,459
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 833
මුළු ඡන්ද විමසී 68,292
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 80,139


 හඟුරන්කෙත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,999 52.50%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,995 42.33%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,153 1.95%
ආරියවංශ දිසානායක 261 0.44%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 59,046
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 680
මුළු ඡන්ද විමසී 59,726
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,644


 වලපනේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,908 48.51%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,602 46.65%
අනුර කුමාර දිසානායක 787 1.13%
ආරියවංශ දිසානායක 299 0.43%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,892
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 978
මුළු ඡන්ද විමසී 70,870
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,593


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 9,151 51.77%
සජිත් ප්‍රේමදාස 7,696 43.54%
අනුර කුමාර දිසානායක 638 3.61%
මහේෂ් සේනානායක 75 0.42%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 17,677
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 306
මුළු ඡන්ද විමසී 17,983
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 18,124