පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමති 48කට, ඇමති වාසුදේවගෙන් නඩු

හිඟ ජල බිල්පත් ගෙවා නොමැති රජයේ නිවාසවල වෙසෙන මැති ඇමතිවරුන් 48 දෙනෙකුට එරෙහිව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

නඩු පවරන බවට සඳහන් ලිපි වහාම එම මැති ඇමතිවරුන් වෙත යොමු කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබුණා.

යහපාලන රජයේ සිටි හා වත්මන් රජයේ සිටින මැති ඇමතිවරුන් පිරිසක් එසේ ජල බිල්පත් ගෙවා නොමැති අතර එම හිඟ බිල්පත් ගෙවන ලෙසට අවස්ථා කිහිපයකදී ඔවුන්ට දැනුම් දීම් කළ ද ඒ පිළිබඳව නිසි අවධානයක් යොමු නොකිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔවුන්ට එරෙහිව නඩු පවරන ලෙස අමාත්‍යවරයා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට එසේ උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි සදහන්.

පුවත යවන්න