පකිස්ථානය වැරදි දිශාවක / පකිස්ථානුවන්ගෙන් සියයට 73 ක් කියයි

පකිස්ථානය සියළුම අංශවලින් වැරදි දිශාවකට ගමන් කරමින් පවතින බවට එරට ජනතාවගෙන් සියයට 73ක් අදහස් දරන බව නවතම මත විමසුමකදී අනාවරණ කර තිබෙනවා.
උද්ධමනය, විරුකියාව, දුප්පත්කම, සාමය වැනි අංශ ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින් පකිස්ථානය තුල මෙම මත විමසුම සිදුකර තිබෙනවා.
එහිදී සියයට 73 ක් පෙන්වා දී ඇත්තේ පකිස්ථානයේ අනාගතය තුල ඉහත අංශ සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලුවක් පවතින බවයි.
එහෙත් සියයට 23ක් රටේ අනාගතය සුබවාදී බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
පකිස්ථානයේ ආර්ථික හැකියාව පහත යමින් පවතින බවට සියයට 59ක් මත පලකර ඇති අතර සියයට 41 ක් එය සුබවාදී බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න