පස්සර බස් රථ අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ ,මාර්ගයේ පැවැති කළු ගල ඉවත් කරයි

පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකුට දිවි අහිමි කළ පස්සර මාරක බස් රථ අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ මාස කිහිපයකට පෙර මාර්ගයට වැටී තිබූ කළු ගල ඉවත් කර තිබෙනවා.
ඒ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ එම මාර්ගය ඉදිකළ කොන්ත්‍රාත් සමාගම විසින්.
කෙසේ වෙතත් මාස කිහිපයක් පුරා එය ඉවත් නොකිරීම මත අදාළ මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් දිගු කලක් අවහිරව තිබුණා.
පස්සර මාරක බස් රථ අනතුරට ද එය ප්‍රධානතම සාධකයක් බවටයි බලපා තිබුණේ.

පුවත යවන්න