පස්සර මාරක බස් අනතුරේ CC Tv දර්ශන නිකුත් වෙයි (VIDEO)

පුද්ගලයන් 14 කට මරු කැදවමින් පස්සර දී සිදුවූ බස් රථ අනතුරේ CC Tv දර්ශන නිකුත්ව තිබෙනවා.
අවදානම් සහිත මාර්ගය තුල අධික වේගයෙන් බස් රථය ධාවනයයි අනතුරට හේතුවී ඇත්තේ.එම ස්ථානයේ අවදානම් සහිත මාර්ගයේ නිසි ආරක්ෂිත පියවරක් ගෙන නොතිබීමද මෙම ඛේචවාචකයට මුල්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න