පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අයදුම් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

ලබන වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා අයදුම්පත් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පැවසුවේ අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීමට දී ඇති කාලය 2021 ජූලි 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවයි.

පුවත යවන්න