ප්‍රංශයෙන් ප්‍රහාරක යානා 9ක් ඉන්දියාව මිලදී ගනී

ප්‍රංශයෙන් තවත් රෆායෙල් වර්ගයේ ප්‍රහාරක යානා 8ක් මිලදී ගැනීමට ඉන්දියාව තීරණය කර තිබෙනවා.
ලබන මැයි මාසයේ මැදදී එම යානා ඉන්දියාවට ලැබීමට නියමිතයි.
මේ වන විට ප්‍රංශයෙන් ලබාගත් ප්‍රහාරක යානා 14ක් ඉන්දියාවේ පවතිනවා.
ඉන්දියාවේ ගුවන් බලය වර්ධනය කිරීමේ තීරණය සමගයි මෙම මිලදී ගැනීම සිදුවන්නේ.

පුවත යවන්න