ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවතට

තව ත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් අද(07) උදෑසන සිට හුදකලා(Lockdown) කර කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව හුදකලා කර තිබූ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් හුදකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කර තිබෙන බව යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කළා.

ඒ අනුව,

➡️ අලුතින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

🔺 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

📌️ කඩවත පොලිස් බල ප්‍රදේශය

🔴 ඇල්දෙණිය නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 සූරිය පාලුව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 සූරිය පාලුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 පහළ කරගහමුණ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 ඉහළ කරගහමුණ උතුර
ග්‍රාම නිලධාරී වසම

🔺 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
📌️ පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

🔴 හල්පුත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 කැස්බෑව නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 මාකන්දන බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 නිවුන්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 පොල්හේන ග්‍රාම නිලධාරී වසම

🔺 කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

📌️ අගලවත්ත පොලිස් බල ප්‍රදේශය

🔴 පිම්ඹුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

🔺 මතුගම පොලිස් බල ප්‍රදේශය

🔴 යටියන බටහිර යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම

➡️ හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

🔺 කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
📌️ බදුරලිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය

🔴 ඉඟුරුදළුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම

📌️ මීගහතැන්න පොලිස් බල ප්‍රදේශය

🔴 පැලවත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 මිරිස්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
🔴 පහළ හෙවෙස්ස ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පුවත යවන්න