ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

හෙට (25) අලුයම 4 සිට ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම ප්‍රදේශ වන්නේ,

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ
ඉංගිරිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

මහ ඉංගිරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රයිගම් ජනපදය
රයිගම් වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රයිගම් වත්ත පහල කොටස
මහ ඉංගිරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රයිගම්පුර

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ
රත්නපුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

රත්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ
සියඹලාණ්ඩුව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

ගල්අමුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
හෙළමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

වැල්ලවාය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

ඇතිරිවැව ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ
වත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

මත්තුමගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

හේකිත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

හේකිත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පහත සඳහන් ග්‍රාමයන් හැර සෙසු කොටස්

(අත්කම් නිවාස සංකීර්ණය, අල්විස් වත්ත, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, කොක්ටේන් මාවත.)

කෙරවළපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

කෙරවළපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පරණ වත්ත හැර සෙසු කොටස්.

කෙරඟපොකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

කෙරඟපොකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජෝර්ජ් මාවත හැර සෙසු කොටස්

කටාන පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

කළුගහවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පුවත යවන්න