ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව අවසන් කරයි

ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා තිබූ හුදකලා භාවය ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මේ ඊට අදාළව නිකුත් කළ නවතම නිවේදනයයි.

පුවත යවන්න