ප්‍රදේශ 3ක හුදකලා බව ඉවතට / අළුතින් එක් ප්‍රදේශයක් හුදකලා කරයි

ප්‍රදේශ 3ක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට හා තවත් එක් ප්‍රදේශයක් අද පස්වරු 6 සිට හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මේ එම ප්‍රදේශ සම්බන්ධ නිවේදනයයි.

පුවත යවන්න