ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය ගත් පළමු වීඩියෝව පෘථිවියට එවයි -Video

නාසා ආයතනය යැවූ රෝවරය අඟහරු ග්‍රහයා මතට ගොඩබස්වන අවස්ථාවේ ලබාගත් වීඩියෝ දර්ශනයක් අද නිකුත් කෙරුණා.
මෙය ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය අඟහරු මත ලබාගත් පළමු වීඩියෝවයි.

 

පුවත යවන්න