පාප් වහන්සේ රෝහල් ගත කෙරේ

අති උතුම් පාප් වහන්සේ රෝමයේ රෝහලකට ඇතුළත් කර තිඛෙනවා.

රෝමයේ පිහිටි රෝහලකදී උන්වහන්සේට සැත්කමක් සිදුකිරීමට නියමිත බව වතිකානුව නිවේදනය කළා.

පාප් වහන්සේගේ තත්ත්වය පිළිබද අදාළ සැත්කමෙන් පසුව දැනුම් දෙන බවයි වතිකානුව දැනුම් දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න