පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති අසුන නව අගමැතිට

පාර්ලිමේන්තුවේ නව සභාවාරය ඇරඹීම සමග මන්ත්‍රී ආසන වෙන් කිරීමේදී අග්‍රාමාත්‍ය අසුන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබාදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊට අදාළව කතානායකවරයාට යොමුකර තිබූ නිවේදනයට අදාළවයි.