පාර්ලිමේන්තුවේ PCR 1400 ක් කරලා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු 1400කට අධික පිරිසක් පී සී ආර් පරීක්ෂණ සදහා යොමු කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවනවා.
ඔහු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම තත්ත්වය පැහැදිලි කළා.

 

පුවත යවන්න