පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණයට පෙත්සම් 10ක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද පෙරවරුවේ පෙත්සම් 10ක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන ඇතුලු පාර්ශව කිහිපයක් විසිනුයි එම පෙත්සම් ගොනුකර ඇත්තේ.