පාසල් ආරම්භයට සූදානම් / හෙට අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

පාසල් යළි ආරම්භකිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදියර කිහිපයක් යටතේ පාසල් යළි ආරම්භකිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් හෙට (24) දිනයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව පාසැල් යළි ආරම්භකිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න