පාස්කු වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විධායක සභාව තීරණය කර තිඛෙනවා.

පක්ෂයේ විධායක සභාව මෙම තීරණය ගත් බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න