පැණීබීම සීනි බදු සහනය ගැන යලි හිතන්න / GMOA ඉල්ලයි

පැණිබීමවල අඩංගු සීනි සදහා පනවා තිබූ බදු වලට සහනයක් ලබාදීමේ තීරණය යළි සලකා බලන්නැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකරමිනුයි.