පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

230,760

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ50.83%
50.83% Complete
Generic placeholder image

199,356

සජිත් ප්‍රේමදාස43.91%
43.91% Complete
Generic placeholder image

12,912

අනුර කුමාර දිසානායක2.84%
2.84% Complete
Generic placeholder image

2,204

මහේෂ් සේනානායක0.49%
0.49% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 453,976
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,478
මුළු ඡන්ද විමසී 458,454
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 599,042

පුත්තලම ආසන ප්‍රතිපල

 හලාවත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,233 54.57%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,512 39.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,977 3.17%
මහේෂ් සේනානායක 427 0.45%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 93,885
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 984
මුළු ඡන්ද විමසී 94,869
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 122,963


 පුත්තලම
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 76,385 71.28%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 26,118 24.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,896 1.77%
ආරියවංශ දිසානායක 390 0.36%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 107,155
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,283
මුළු ඡන්ද විමසී 108,438
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 142,408


 නාත්තන්ඩිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 38,832 58.02%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,308 36.32%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,190 3.27%
මහේෂ් සේනානායක 555 0.83%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,931
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 668
මුළු ඡන්ද විමසී 67,599
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 94,055


 වෙන්නප්පුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 45,969 59.29%
සජිත් ප්‍රේමදාස 26,624 34.34%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,902 3.74%
මහේෂ් සේනානායක 761 0.98%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 77,530
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 714
මුළු ඡන්ද විමසී 78,244
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 109,810


 ආණමඩුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 60,963 64.07%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,842 31.36%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,183 2.29%
අජන්තා පෙරේරා 326 0.34%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 95,148
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 643
මුළු ඡන්ද විමසී 95,791
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 116,053


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,645 57.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 4,685 35.15%
අනුර කුමාර දිසානායක 764 5.73%
මහේෂ් සේනානායක 130 0.98%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 13,327
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 186
මුළු ඡන්ද විමසී 13,513
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 13,753