පුද්ගලික අංශයේ PCR පරීක්ෂණවල හිතුමතේ ගාස්තු නතර කිරීමට අවධානය

පෞද්ගලික අංශය විසින් සිදු කරනු ලබන PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රමිතිය හා ගාස්තු නියාමනය කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය මහතා පැවසුවේ, එක් PCR යන්ත්‍රයකින් දිනකට කළ හැක්කේ, පරීක්ෂණ 1500 ක් නම්, ඇතැම් ආයතන එවැනි පරීක්ෂණ 5000 ,7000ක් දක්වා සිදු කිරීමට පෙළඹී ඇති බවයි.

එතුළින් පරීක්ෂණයේ ප්‍රමිතය, ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් පැන නගින බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සදහන් කළා.

ඒ අනුව මෙම සතියේ ම අදාළ බලධාරීන් කැඳවා ඒ පිළිබඳ සකච්ඡා කර ඊට අදාළව චක්‍රලේකයක් නිකුත් කිරීමට ත් , ප්‍රමාණය ඉක්මවා පරීක්ෂණ සිදු කරන එවැනි ආයතන පරීක්ෂා කිරීමට ත් පියවර ගනු ඇති.

මීට අමතරව පෞද්ගලික අංශය විසින් සිදු කරනු ලබන PCR පරීක්ෂණවලට අයුතු ලෙස මුදල් අය කර ගැනීම නතර කිරීම සඳහා ළඟදීම චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන බව ද වෛද්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න