පොලිසිය ජනපති යටතට / ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කර තිබෙනවා.
ඊට අදාළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
මෙතෙක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පැවතුනේ නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය යටතේයි.