පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

147,340

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ53.01%
53.01% Complete
Generic placeholder image

112,473

සජිත් ප්‍රේමදාස40.47%
40.47% Complete
Generic placeholder image

12,284

අනුර කුමාර දිසානායක4.42%
4.42% Complete
Generic placeholder image

802

මහේෂ් සේනානායක0.29%
0.29% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 277,924
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 2,563
මුළු ඡන්ද විමසී 280,487
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 326,443

පොළොන්නරුව ආසන ප්‍රතිපල

 පොළොන්නරුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 62,882 50.33%
සජිත් ප්‍රේමදාස 54,238 43.41%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,045 4.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 340 0.27%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 124,950
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,334
මුළු ඡන්ද විමසී 126,284
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 148,401


 මැදිරිගිරිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,022 51.44%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,324 42.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,734 4.13%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 136 0.21%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,144
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 417
මුළු ඡන්ද විමසී 66,561
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 77,499


 මින්නේරිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,151 58.65%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,076 34.31%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,271 4.66%
මහේෂ් සේනානායක 214 0.31%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,164
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 561
මුළු ඡන්ද විමසී 70,725
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 83,307


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 9,285 55.71%
සජිත් ප්‍රේමදාස 5,835 35.01%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,234 7.40%
මහේෂ් සේනානායක 143 0.86%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 16,666
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 251
මුළු ඡන්ද විමසී 16,917
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 17,236