පොළොවෙත් අහස පේන විස්මිත ස්ථානය – බොලිවියාව

අහස හා පොළව එකම ආකාරයෙන් දැකගත හැකි විස්මිත ස්ථානයක් බොලිවියාවේ පිහිටා තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

W3Schools