බටහිර පර්යන්තය වසර 35කින් පසු යළි භාරදීමේ ආයෝජනයකට

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව හා ජපානය නම් කරන පාර්ශවයන් හා වරාය අධිකාරිය එක්ව ආයෝජනයකට එළඹීමට කැබිනට් සාකච්ජාවේදී එකඟතාවයකට එළඹ තිබෙනවා.
වසර 35 කින් ආපසු භාරදීමේ පදනම මත මෙම ආයෝජනය සිදුකිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න