බත් පැකට්ටුව, කොත්තුව හා කිරි තේ මිල වැඩි කරයි

බත් පැකට්ටුවක, කොත්තුවක සහ කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10 කින් වැඩි කළ බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.
පිටි හා ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට සාපේක්ෂව මෙය ක්‍රියාත්මකයි.

පුවත යවන්න