බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය   

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

276,211

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ49.29%
49.29% Complete
Generic placeholder image

251,706

සජිත් ප්‍රේමදාස44.92%
44.92% Complete
Generic placeholder image

14,806

අනුර කුමාර දිසානායක2.64%
2.64% Complete
Generic placeholder image

1,702

ආරියවංශ දිසානායක0.30%
0.30% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 560,345
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 6,978
මුළු ඡන්ද විමසී 567,323
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 657,766

බදුල්ල ආසන ප්‍රතිපල

 පස්සර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,845 55.61%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 20,038 38.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 714 1.38%
ආරියවංශ දිසානායක 230 0.44%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 51,870
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 979
මුළු ඡන්ද විමසී 52,849
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 63,210


 වැලිමඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,670 48.15%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,673 46.58%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,671 2.62%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 166 0.26%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,701
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 632
මුළු ඡන්ද විමසී 64,333
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,786


 මහියංගනය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 46,267 55.33%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,345 38.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,534 3.03%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 280 0.33%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,620
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 728
මුළු ඡන්ද විමසී 84,348
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,450


 බණ්ඩාරවෙල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,528 48.79%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,242 45.56%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,915 2.71%
මහේෂ් සේනානායක 207 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,774
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 770
මුළු ඡන්ද විමසී 71,544
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 83,693


 හපුතලේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,641 54.29%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,993 40.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,023 1.87%
ආරියවංශ දිසානායක 221 0.40%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 54,598
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 784
මුළු ඡන්ද විමසී 55,382
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,289


 හාලිඇල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,502 48.68%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 26,485 45.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,379 2.36%
ආරියවංශ දිසානායක 199 0.34%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 58,547
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 824
මුළු ඡන්ද විමසී 59,371
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,776


 බදුල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 23,029 50.49%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,912 43.66%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,522 3.34%
මහේෂ් සේනානායක 188 0.41%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 45,607
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 623
මුළු ඡන්ද විමසී 46,230
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 54,289


 වියලුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 24,401 56.66%
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,227 37.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 795 1.85%
අජන්තා පෙරේරා 165 0.38%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 43,062
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 521
මුළු ඡන්ද විමසී 43,583
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 50,956


 ඌවපරණගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 27,028 51.23%
සජිත් ප්‍රේමදාස 22,787 43.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,207 2.29%
ආරියවංශ දිසානායක 208 0.39%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 52,757
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 506
මුළු ඡන්ද විමසී 53,263
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 61,637


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,772 60.80%
සජිත් ප්‍රේමදාස 11,532 32.20%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,046 5.71%
මහේෂ් සේනානායක 225 0.63%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 35,809
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 611
මුළු ඡන්ද විමසී 36,420
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 36,680