බස්නාහිරින් පසු එන්නත්කරණය තවත් දිස්ත්‍රික් තුනකට

බස්නාහිර පළාතෙන් පසු එන්නත්කරණ වැඩසටහන තවත් දිස්ත්‍රිස් 3ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ මහනුවර, කුරුණෑගල සහ රත්නපුරය යන දිස්ත්‍රික්කවල එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි.

May be an image of text

 

පුවත යවන්න