බස්නාහිර හා වයඹ පාසල් අප්‍රේල් 30 තෙක් වැසෙයි

බස්නාහිර හා වයඹ පළාත්වල සියලු පාසල්, පෙර පාසල් හා පිරිවෙන් අප්‍රේල් 30 දක්වා වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය G.L.පීරිස් මහතාගේ නියෝගයකට අනුවයි.

පුවත යවන්න