බැසිල් සිටියා නම් ඉන්ධන මිල වැඩිකරන්න දෙන්නේ නෑ – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලන්සා

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙරට තුල රැදී සිටියේ නම් ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා පවසනවා.

“මට කියන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථාව නෙමෙයි ඉන්ධන මිල ඉහළ දාන්න. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට මොනා හරි කියන්න තියෙනවා නම් එතුමා කෙලින් කියන කෙනෙක්. ඒ නිසා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හිටියා නම් මේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දාන්න දෙන්නෙත් නෑ. එතුමා මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. අපි ඛනිජ තෙල් ඇමතිතුමාටත් කියන්නේ ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න මැදිහත් වෙන්න. ඛනිජ තෙල් ඇමතිතුමා A ද, B ද, C ද කියන ඒක අපිට අදාළ නෑ. ජනතාවට අමාරුයි.”

පුවත යවන්න