බී බී සී -BBC නාලිකාව චීනයේ තහනම් කරයි

චීනය විසින් සිට රට තුල බී බී සී – BBC නාලිකාව තහනම් කර තිබෙනවා.
ඒ චීනයේ උයිගර් ජන කොටස් බලහත්කාරයෙන් රදවා සිටීම හා එම කාන්තාවන් කඳවුරු තුලදී දූෂණයට ලක් කරන බවට බී බී සී ය විසින් සිදුකළ අනාවරණයෙන් පසුවයි.
මේ පිළිබද වාර්තා කරමින් චීනය පෙන්වා දෙන්නේ මාධ්‍ය නියාමන කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් එම පියවර ගත් බවයි.

පුවත යවන්න