බුර්කා / මුහුණු ආවරණ තහනම් කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර ඉදිරිපත් කළ බුර්කාව ඇතුළු මුහුණු ආවරණ තහනම් කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බව මහජන ආරක්ෂක අමාතංශය ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න