මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

238,649

සජිත් ප්‍රේමදාස78.70%
78.70% Complete
Generic placeholder image

38,460

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ12.68%
12.68% Complete
Generic placeholder image

13,228

එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම්4.36%
4.36% Complete
Generic placeholder image

2,363

ආරියවංශ දිසානායක0.78%
0.78% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 303,221
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,258
මුළු ඡන්ද විමසී 307,479
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 398,301

මඩකලපුව ආසන ප්‍රතිපල

 පදිරිප්පුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 54,132 83.05%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,948 12.19%
ආරියවංශ දිසානායක 767 1.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 238 0.37%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 65,179
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 674
මුළු ඡන්ද විමසී 65,853
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,945


 මඩකලපුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 109,449 78.13%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 12,594 8.99%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12,122 8.65%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,499 1.07%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 140,082
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 2,480
මුළු ඡන්ද විමසී 142,562
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 181,169


 කල්කුඩා
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 65,847 75.96%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16,663 19.22%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 652 0.75%
ආරියවංශ දිසානායක 648 0.75%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,692
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 924
මුළු ඡන්ද විමසී 87,616
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 113,665


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,221 81.83%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,255 11.14%
අනුර කුමාර දිසානායක 349 3.10%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 266 2.36%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 11,268
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 180
මුළු ඡන්ද විමසී 11,448
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 11,522