මන්ත්‍රී පාඨලී එරෙහි රිය අනතුරු නඩුවේ, මූලික විරෝධතා ප්‍රතික්ෂේපයි

රාජගිරියේ රිය අනතුරට අදාළව මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවකට එරෙහි නඩුවේ මූලික විරෝධතාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා ජුනි 17 වැනිදා නඩු විභාගය සඳහා දින නියම කරනු ලැබුවා.

පුවත යවන්න