මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගමට තුවාල සිදුවූ හැටි – Video

පාර්ලිමේන්තුවේ අද හටගත් උණුසුම් තත්ත්වය අතරතුර මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ අතක ඇගිලිවලට තුවාල සිදුව තිබුණා.මන්ත්‍රීවරයා කතානායකවරයාගේ මයික්‍රෆෝනය ඇද දැමීමට තැත් කළ අවස්ථාවේ එහි වයරයකට කැපීයාමෙනුයි දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ අතේ ඇගිලිවලට තුවාල සිදුව තිබුණේ. මේ එම දර්ශනයයි.