මහනුවරින් ඊයේ ආසාදිතයන් 131 ක් / කුරුණෑගලින් 78 යි

ගතවූ පැය 24 තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 826 ක් වාර්තා වුණා.
ඉන් ආසාදිතයන් 212 ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.

කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවෙන් 18 ක් , මට්ටක්කුලියෙන් 12ක් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 10ක් මෙහිදී හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ගම්පහින් 132ක් හා මහනුවරින් ආසාදිතයන් 131 ක් බැගින් හදුනාගෙන තිබුණා.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 78 ක් හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 62ක් ද මීට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න