මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය   

මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

471,502

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ50.43%
50.43% Complete
Generic placeholder image

417,355

සජිත් ප්‍රේමදාස44.64%
44.64% Complete
Generic placeholder image

23,539

අනුර කුමාර දිසානායක2.52%
2.52% Complete
Generic placeholder image

3,619

මහේෂ් සේනානායක0.39%
0.39% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 934,875
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 9,020
මුළු ඡන්ද විමසී 943,895
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,111,860

මහනුවර ආසන ප්‍රතිපල

 කුණ්ඩසාලේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 43,788 53.81%
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,293 40.92%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,539 3.12%
මහේෂ් සේනානායක 344 0.42%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 81,370
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 700
මුළු ඡන්ද විමසී 82,070
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,309


 පාතදුම්බර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,848 50.20%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,057 44.89%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,439 2.02%
ආරියවංශ දිසානායක 213 0.30%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 71,414
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 684
මුළු ඡන්ද විමසී 72,098
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 86,342


 යටිනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 38,765 58.32%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,244 36.48%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,021 3.04%
මහේෂ් සේනානායක 302 0.45%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,464
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 584
මුළු ඡන්ද විමසී 67,048
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 79,471


 නාවලපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 39,887 49.51%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,436 45.22%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,740 2.16%
ආරියවංශ දිසානායක 284 0.35%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,567
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,030
මුළු ඡන්ද විමසී 81,597
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 96,659


 මහනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,334 51.36%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,795 43.38%
අනුර කුමාර දිසානායක 966 3.04%
මහේෂ් සේනානායක 282 0.89%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 31,804
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 409
මුළු ඡන්ද විමසී 32,213
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 40,507


 සෙංකඩගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,242 53.07%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,399 41.26%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,189 3.30%
මහේෂ් සේනානායක 509 0.77%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,405
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 666
මුළු ඡන්ද විමසී 67,071
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,680


 උඩුනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,131 47.60%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 33,003 47.41%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,913 2.75%
මහේෂ් සේනානායක 261 0.38%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,607
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 563
මුළු ඡන්ද විමසී 70,170
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,842


 ගම්පොල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 46,531 52.95%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 37,648 42.84%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,469 1.67%
ආරියවංශ දිසානායක 244 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 87,881
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 816
මුළු ඡන්ද විමසී 88,697
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 105,054


 උඩුදුම්බර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 29,334 58.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,098 37.83%
අනුර කුමාර දිසානායක 748 1.48%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 142 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 50,478
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 345
මුළු ඡන්ද විමසී 50,823
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 57,764


 හේවාහැට
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,166 48.80%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 27,263 47.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 791 1.37%
ආරියවංශ දිසානායක 190 0.33%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,716
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 627
මුළු ඡන්ද විමසී 58,343
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,251


 තෙල්දෙණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 20,296 50.28%
සජිත් ප්‍රේමදාස 18,238 45.18%
අනුර කුමාර දිසානායක 681 1.69%
ආරියවංශ දිසානායක 109 0.27%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 40,368
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 422
මුළු ඡන්ද විමසී 40,790
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 47,510


 හාරිස්පත්තුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 64,298 48.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 62,044 46.83%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,401 2.57%
මහේෂ් සේනානායක 383 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 132,497
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,135
මුළු ඡන්ද විමසී 133,632
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 158,903


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,748 63.69%
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,303 29.88%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,683 4.92%
මහේෂ් සේනානායක 507 0.93%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 54,559
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 762
මුළු ඡන්ද විමසී 55,321
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 55,936


 ගලගෙදර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 24,829 56.76%
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,839 38.49%
අනුර කුමාර දිසානායක 959 2.19%
මහේෂ් සේනානායක 135 0.31%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 43,745
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 277
මුළු ඡන්ද විමසී 44,022
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 51,632